1 2 3 4 5

Early R&D

Product Name CAS No Category No
2-Quinolinecarboxaldehyde 5470-96-2 CB36
Methyl-3-methoxy-4[1-methyl-5-nitroindole-3-yl methyl] benzoate 107754-15-4 CBE30
Zafirlukast 107753-78-6 CBE30
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid ethyl ester 1224944-77-7 CBE29
Repotrectinib 1802220-02-5 CBE29
4-Cyano-1-indanone 60899-34-5 CBE13
(2-Bromoethoxy)dimethyl-tert-butylsilane 86864-60-0 CBE13
5-Chloro-3-nitropyrazolo[1,5-a]pyrimidine 1363380-51-1 CBE28
Larotrectinib 1223403-58-4 CBE28
Vilanterol 503068-34-6 CBE21
2-[2-(6-Bromohexyloxy)ethoxymethyl]-1,3-dichlorobenzene 503070-57-3 CBE21
(R)-2-Amino-1-(2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-yl)ethanol 208925-08-0 CBE21
(5R)-5-(2,2-Dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-yl)-1,3-oxazolidin-2-one 452339-73-0 CBE21

Rapid R&D

Product Name CAS No Category No
2-Amino-5-chlorobenzonitrile 5922-60-1 EV2135
LEE 011(Ribocicilib) 1211441-98-3 CBA10
2-Chloro-7-cyclopentyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-methanol 1374639-77-6 CBA10
3-[2-Chloro-4-(cyclopentylamino)-5-pyrimidinyl]-2-propyn-1-ol 1374639-76-5 CBA10
2-Chloro-7-cyclopentyl-N,N-dimethyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide 1211443-61-6 CBA10
tert-Butyl 4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate 571188-59-5 CBA10
6-Ethylchenodeoxycholic acid 459789-99-2 CBA09
Methyl 7-keto-3alpha-hydroxy-5beta-cholanoate 10538-59-7 CBA09
(3alpha,5beta)-6-Ethylidene-3-hydroxy-7-oxo-cholan-24-oic acid phenylmethyl ester 1352328-66-5 CBA09
(3alpha,5beta,6E)-6-Ethylidene-3-hydroxy-7-oxocholan-24-oic acid 1516887-33-4 CBA09
Niraparib 1038915-64-8 CBA08
(3S)-3-(4-Aminophenyl)-1-piperidinecarboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester 1171197-20-8 CBA08
Methyl 3-formyl-2-nitrobenzoate 138229-59-1 CBA08
Lenvatinib mesylate 857890-39-2 CBA07
4-Chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxamide 417721-36-9 CBA07
4-Amino-3-chlorophenol 17609-80-2 CBA07
8-Fluoro-1,3,4,5-tetrahydro-2-[4-[(E)-(methylimino)methyl]phenyl]-6H-pyrrolo[4,3,2-ef][2]benzazepin-6-one 1424059-28-8 CBA06
4-(8-Fluoro-3,4,5,6-tetrahydro-6-oxo-1H-azepino[5,4,3-cd]indol-2-yl)benzaldehyde 283173-84-2 CBA06
4-Formylphenylboronic acid 87199-17-5 CBA06
1-[[(2R,3S)-2-(2,5-Difluorophenyl)-3-methyloxiranyl]methyl]-1H-1,2,4-triazole 241479-73-2 CBA06
2-(Methylamino)pyridine-3-methanol 32399-12-5 CBA06